Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

      Khoa Kinh Tế                                                     Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

          Số: 02-07/KT-ĐT

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức báo vệ khóa luận tốt nghiệp các chuyên ngành
đạo tạo đại học, học kỳ 1 năm học 2019-2020)

  Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2019-2020;

Căn cứ QĐ số (V/v thành lập hội đồng xét bảo vệ khoá luận tốt nghiệp.

 Trưởng khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến tất cả sinh viên của các chuyên ngành đào tạo Thời gian và địa điểm báo cáo như sau:

             1) Chuyên ngành: Kế toán (Danh sách theo tiểu ban đính kèm)

                        Thời gian: 7:30 - 11:30; thứ 5; ngày 09/01/2020

                        Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

Tiểu ban 1: Phòng PV.323, Khu Phượng Vỹ

             2) Chuyên ngành: Kinh tế tài nguyên và môi trường. (Danh sách theo tiểu ban đính kèm)

                        Thời gian: Thứ 6, 7; Từ 7:30 - 16:00; ngày 10-11/01/2020

                        Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

Tiểu ban 1: Phòng PV.121 (Khu Phượng Vỹ)

Tiểu ban 2: Phòng I.6 (Khu Hoàng Anh)

             4) Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Kinh doanh nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (Danh sách theo tiểu ban đính kèm)

                        Thời gian: Thứ 2, từ 7:30 - 16:00; ngày 13/01/2020

                        Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

Tiểu ban 1: Phòng PV.121 (Khu Phượng Vỹ)

Tiểu ban 2: Phòng I.6 (Khu Hoàng Anh)

                                                               Tp HCM, Ngày 08 tháng 01 năm 2020

                           P. Trưởng Khoa

                                 ĐÃ KÝ

                      TS. Nguyễn Bạch Đằng

Số lần xem trang: 2317
Nhập ngày: 03-01-2020
Điều chỉnh lần cuối: 08-01-2020

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Lịch báo cáo khóa luận nghiệp, học kỳ 1 năm 2019-2020

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>