Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

      Khoa Kinh Tế                                                     Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

          Số: 02-07/KT-ĐT

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức báo vệ khóa luận tốt nghiệp các chuyên ngành
đạo tạo đại học, học kỳ 1 năm học 2019-2020)

  Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2019-2020;

Căn cứ QĐ số (V/v thành lập hội đồng xét bảo vệ khoá luận tốt nghiệp.

 Trưởng khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến tất cả sinh viên của các chuyên ngành đào tạo Thời gian và địa điểm báo cáo như sau:

             1) Chuyên ngành: Kế toán (Danh sách theo tiểu ban đính kèm)

                        Thời gian: 7:30 - 11:30; thứ 5; ngày 09/01/2020

                        Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

Tiểu ban 1: Phòng PV.323, Khu Phượng Vỹ

             2) Chuyên ngành: Kinh tế tài nguyên và môi trường. (Danh sách theo tiểu ban đính kèm)

                        Thời gian: Thứ 6, 7; Từ 7:30 - 16:00; ngày 10-11/01/2020

                        Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

Tiểu ban 1: Phòng PV.121 (Khu Phượng Vỹ)

Tiểu ban 2: Phòng I.6 (Khu Hoàng Anh)

             4) Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Kinh doanh nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (Danh sách theo tiểu ban đính kèm)

                        Thời gian: Thứ 2, từ 7:30 - 16:00; ngày 13/01/2020

                        Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

Tiểu ban 1: Phòng PV.121 (Khu Phượng Vỹ)

Tiểu ban 2: Phòng I.6 (Khu Hoàng Anh)

                                                               Tp HCM, Ngày 08 tháng 01 năm 2020

                           P. Trưởng Khoa

                                 ĐÃ KÝ

                      TS. Nguyễn Bạch Đằng

Thông báo mới

Danh sách Sinh viên đã được phân công Giảng viên HD thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2020-2021 (23-03-2021)

Thông báo (Vv đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 tháng 03/2021) (17-03-2021)

Thư mời viết bài đăng ký yếu hội thảo khoa của Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp (23/02/2021) (24-02-2021)

Lịch báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2020-2021 (19-01-2021)

Thông báo (Về việc nộp Khoá luận, Tiểu luận tốt nghiệp, Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021) (04-01-2021)

Thông báo (Vv tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 gây ra) (04-12-2020)

Danh sách Sinh viên đã được phân theo Chuyên ngành khóa 2020 (27-11-2020)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đã được phân công GVHD thực hiện Khóa luận và Tiểu luận, học kỳ 1 2020-2021 (06-10-2020)

Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm 2019-2020 (23-09-2020)

Thông báo (Về việc đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2020-2021) (14-09-2020)

Xem thêm ...

Lịch báo cáo khóa luận nghiệp, học kỳ 1 năm 2019-2020

/html>