Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        KHOA KINH TẾ                                                                               ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

                                                     THÔNG BÁO
                 (Về việc điều chỉnh kết quả xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học, học kỳ 1 năm 2019-2020)

    Căn cứ kết quả xét Cảnh báo học vụ và Buộc thôi học, học kỳ 1 năm học 2019-2020

    Khoa thông báo Danh sách sinh viện bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học.

    Danh sách sinh viên đính kèm

     Địa điểm: Sinh viên phản hồi thông tin điều chỉnh hay nộp đơn cứu xét cho thầy Đoàn Văn Vương, Văn phòng Khoa Kinh Tế.    

     Thời hạn: Điều chỉnh kết quả xét cảnh báo học vụ và nộp đơn cứu xét đến 16h, ngày 12/06/2020

     Sau thời gian nói trên Khoa sẽ không giải quyết.

    Trân trọng thông báo.

Tp HCM, ngày 28/05/2020

     Giáo vụ Khoa

  Đoàn Văn Vương

Số lần xem trang: 2325
Nhập ngày: 28-05-2020
Điều chỉnh lần cuối: 28-05-2020

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thông báo (Về việc điều chỉnh kết quả xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học, học kỳ 1 năm học 2019-2020)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>