Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                             Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

      Khoa Kinh Tế                                                           Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

          Số: 01-2021/KT-ĐT

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức báo vệ khóa luận tốt nghiệp các chuyên ngành
đạo tạo đại học, học kỳ 1 năm học 2020-2021)

          Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2020-2021;

Căn cứ QĐ số: 171, 172, 173, 174, 175/QĐ-ĐHNL–KT V/v thành lập hội đồng xét bảo vệ khoá luận tốt nghiệp, ký ngày 18/01/2021

 Trưởng khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến tất cả sinh viên của các chuyên ngành đào tạo Thời gian và địa điểm báo cáo như sau:

  1) CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, KINH DOANH NÔNG NGHIỆP, PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

                        Thời gian: 7:30’-> 16:00’, ngày 23/01/2021

                        Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

                        TIỂU BAN 1, Phòng PV.231Khu Phượng Vỹ

                        Danh sách sinh viên báo cáo theo Tiểu ban         

            2) CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN

                        Thời gian: 7:30’-> 11:00’, ngày 24/01/2021

                        Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

                        TIỂU BAN 1, Phòng PV.231, Khu Phượng Vỹ

                        Danh sách sinh viên báo cáo theo Tiểu ban

    3) CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ TỔNG HỢP, QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI, VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

                        Thời gian: 7:00’-> 17:00’, ngày 24/01/2020

                        Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

     TIỂU BAN 1, Phòng PV.121Khu Phượng Vỹ

                        TIỂU BAN 2, Phòng I.6

                        TIỂU BAN 3, Phòng PV.323Khu Phượng Vỹ

                        Danh sách sinh viên báo cáo theo Tiểu ban

            4) CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

                        Thời gian: 7:30’-> 16:00’, ngày 30/01/2021

                        Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM    

                        TIỂU BAN 1, Phòng PV.231, Khu Phượng Vỹ

                               Danh sách sinh viên báo cáo theo Tiểu ban

      Tp HCM, Ngày 19 tháng 01 năm 2021

                        P. Trưởng Khoa

                                ĐÃ KÝ

                       TS. Đặng Lê Hoa

Số lần xem trang: 2341
Nhập ngày: 19-01-2021
Điều chỉnh lần cuối: 19-01-2021

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Lịch báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2020-2021

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>