Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          KHOA KINH TẾ                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số:09-2021/KKT

THÔNG BÁO
(V/v công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện
tót nghiệp Đợt 3 tháng 09 năm 2021)

Căn cứ danh sách xét tốt nghiệp của phòng Đào tạo, Đợt 3 tháng 09/2021,

Giáo vụ Khoa Kinh tế công bố danh sách Sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp bằng hai đường Link sau:

1) Danh sách Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

2) Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

Trường hợp Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp (tích luỹ đủ số tín chỉ, đạt chuẩn đầu ra Tin học và Anh văn B1) mà không có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp, Sinh viên nhanh chóng phản hồi lại thông tin về cho Giáo vụ Khoa Kinh tế theo số điện thoại hoặc qua Email sau:

Số điện thoại: 0903 070 133, hoặc qua Email: dvvuong@hcmuaf.edu.vn

Thời hạn: Trước 16h, ngày 14/09/2021.

Sau thời gian công bố trên, Khoa sẽ lập danh sách và gửi về phòng Đào tạo, việc điều chỉnh, hay đề nghị bổ sung sẽ được chuyển qua lần xét tốt nghiệp Đợt 4 tháng 12/2021

Trân trọng thông báo.!

Tp HCM, ngày 13 tháng 09 năm 2021
              TL. Trưởng khoa
               Giáo vụ Khoa
             Đoàn Văn Vương

 

 

 

Số lần xem trang: 2332
Nhập ngày: 13-09-2021
Điều chỉnh lần cuối: 14-09-2021

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Danh sách Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 3 tháng 09 năm 2021

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>