Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          KHOA KINH TẾ                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số:09-2-2021/KKT

THÔNG BÁO
(V/v đăng ký môn học bổ sung học kỳ 1 năm học 2021 - 2022)

Căn cứ danh sách những môn học theo nguyện vọng của Sinh viên đề nghị bổ sung số lượng và môn học mở mới học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Giáo vụ Khoa Kinh tế thông báo đến tất cả sinh viên Khoa Kinh Tế đăng nhập vào đường LINK sau để xem thông tin về việc đăng ký và thực hiện việc đăng ký môn học bổ sung.

Đăng ký môn học bổ sung

Thời hạn: Theo thông báo của Phòng Đào tạo.

Sau thời gian công bố của Phòng Đào Tạo về việc đăng ký môn học bổ sung, Giáo Vụ Khoa sẽ không nhận đơn, giải quyết theo nguyên vọng cá nhận đăng ký môn học của Sinh viên.

Trân trọng thông báo.!

Tp HCM, ngày 14 tháng 09 năm 2021
              TL. Trưởng khoa
               Giáo vụ Khoa
             Đoàn Văn Vương

Số lần xem trang: 2327
Nhập ngày: 14-09-2021
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thông báo (Về việc đăng ký Môn học bổ sung, học kỳ 1 năm học 2021-2022)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>