Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
KHOA KINH TẾ                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CÁC LỚP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I NĂM 2021-2022
(Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Tổng hợp, CLC); Quản trị Tài chính;
Quản trị Kinh doanh thương mại; Kinh doanh Nông nghiệp; Phát triển Nông thôn;
Kế toán; Kinh tế Nông nghiệp; và Kinh tế Tài nguyên môi trường)

Từ ngày 16/09/2021 đến ngày 26/09/2021

- Khoa thông báo kế hoạch thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, sinh viên đăng ký online Khóa luận, Tiểu luận và giảng viên hướng dẫn.

Từ ngày 26/09/2021 đến ngày 28/09/2021

- Giáo vụ Khoa tổng hợp danh sách gởi cho Bộ môn.

Từ ngày 29/09/2021 đến ngày 06/10/2021

- Trưởng Bộ môn cân đối danh sách, phân công giảng viên hướng dẫn gởi lại cho Giáo vụ Khoa.

Từ ngày 07/10/2021 đến ngày 10/10/2021

- Khoa phê duyệt và công báo danh sách sinh viên, tên đề tài hình thức thực hiện khóa luận/tiểu luận, và tên giảng viên hướng dẫn.

Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 10/01/2022

- Sinh viên thông qua đề cương nghiên cứu với giảng viên hướng dẫn.
- Sinh viên thực hiện đề khóa luận/tiểu luận.

* Trước 16h
ngày 10/01/2022

- Nộp khóa luận và tiểu luận tại Văn Phòng Bộ Môn. Mỗi sinh viên nộp một khóa luận hoặc một Tiểu luận, có xác nhận của giảng viên hướng dẫn và cơ sở thực tập.
- Riêng Tiểu luận, giảng viên hướng dẫn phải chấm điểm.

**Từ ngày 11/01/2022
 đến ngày 22/01/2022

- Sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Ghi chú:
* Sinh viên nộp trễ hạn sẽ không được báo cáo.
** Sau khi bảo vệ thành công, sinh viên chỉnh sửa theo góp ý của các thành viên tiểu ban trong thời gian một tuần kể từ ngày báo cáo, nộp lại Khóa luận chính thức (bao gồm một bản cứng và hai đĩa CD) cho Bộ môn.

                                                                                                     Tp HCM, ngày 15 tháng 09 năm 2021                                                                                                                                      PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TS. Đặng Lê Hoa

 

Số lần xem trang: 2339
Nhập ngày: 15-09-2021
Điều chỉnh lần cuối: 05-10-2021

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Kế hoạch thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2021-2022

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>