Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        KHOA KINH TẾ                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
(Về việc công bố danh sách sinh viên đã được phân công Giảng viên hướng dẫn
thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp học kì 1 năm học 2021-2022
)

Căn cứ Kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kì 1 năm học 2021 -2022; (File đính kèm)
Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiẹp học kì 1 năm học 2021-2022.

Khoa Kinh Tế công bố danh sách sinh viên đã được phân công Giảng viên hướng dẫn.
Sinh viên xem danh sách đính kèm. (File đính kèm)

Lưu ý: Sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên để thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp theo đúng kế hoạch của Khoa đã công bố.
https://eco.hcmuaf.edu.vn/eco-38421-1/vn/nhan-su.html)

Trường hợp sinh viên có nhu cầu lấy giới thiệu xin thực tập, Sinh viên Click vào đường link, điền đầy đủ thông tin, sau để được nhận giấy giới thiệu. Giấy giới thiệu

Trân trọng.!

Tp HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2021
              TL. Trưởng Khoa 
                 Giáo Vụ Khoa
               Đoàn Văn Vương

 

Số lần xem trang: 2335
Nhập ngày: 07-10-2021
Điều chỉnh lần cuối: 22-11-2021

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Công bố Danh sách sinh viên đã được phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2021-2022

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>