Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM                         Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Khoa Kinh Tế                                                   
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 24-11/KKT

 THÔNG BÁO
(V/v rà soát những sinh viên từ Khoá 2014 - 2017 còn nợ môn học nhưng
mã môn học không còn sử dụng trong khung Chương trình đào tạo Khoá 2020)

 Căn cứ Thông báo số 99/TB-ĐT ngày 17/11/2021 của Phòng đào tạo về việc rà soát những sinh viên từ khoá 2014 - 2017 còn nợ môn học nhưng mã môn học không còn sử dụng trong khung Chương trình đào tạo Khoá 2020;

Khoa Kinh tế thông báo đến tất cả sinh viên Khoá từ 2014-2017 còn nợ môn học nhưng mã môn học không còn sử dụng trong khung Chương trình đào tạo 2020 (các học kỳ vừa qua không đăng ký trả nợ được, lý do môn học không mở), sinh viên thực hiện việc đăng ký qua đường link sau:

Link đăng ký môn học

Sau khi sinh viên thực hiện việc đăng ký, Khoa sẽ thống kê số lượng, kiểm tra tính hợp lý của môn học và sẽ phối hợp với Phòng Đào Tạo để mở những môn học này hoặc xét tương đương để sinh viên có thể đăng ký trả nợ học phần và hoàn thành chương trình học.

Thời hạn thực hiện việc đăng ký: trước 16h, ngày 08/12/2021

Sau thời gian thông báo trên, Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp đăng ký chậm trễ.

Trân trọng thông báo.!

                                                               Tp.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2021

                                                                TL. Trưởng Khoa
                                                                  Giáo vụ Khoa
                                                           ThS. Đoàn Văn Vương

 

 

Số lần xem trang: 2330
Nhập ngày: 24-11-2021
Điều chỉnh lần cuối: 24-11-2021

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thông báo (V/v rà soát những sinh viên từ Khoá 2014 - 2017 còn nợ môn học nhưng mã môn học không còn sử dụng trong khung Chương trình đào tạo Khoá 2020)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>