[D-5] TỔNG HỢP LINK PHÒNG ZOOM THAM DỰ  WEBINARS TRONG CHUỐI SỰ KIỆN JOB FAIR ONLINE NLU 2021 – NGÀY HỘI VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN 2021
💡 Cùng đếm ngược 5 ngày với chuỗi Webinars bắt đầu vào thứ 6, ngày 10/12/2021 nào! Những lời chia sẻ hữu ích và cực kỳ thú vị đang chờ các bạn sinh viên NLU trong tuần lễ Webinars với đa dạng các chuyên đề, phù hợp với từng nhu cầu và nguyện vọng nghề nghiệp. Hãy xem kỹ link phòng của từng Webinar được tổng hợp bên dưới để không bỏ lỡ bất kỳ buổi nào nhé các bạn ơi ❗ ❗ ❗
👏 Nhớ tham gia đầy đủ để có cơ hội lấy được những phần quà hấp dẫn từ doanh nghiệp đồng thời được cộng điểm rèn luyện đấy.
🌐 Link đăng ký: https://forms.gle/8JsWtRtrHd6cS2tq6  
𝟏. “𝐍𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐚̆𝐧 𝐜𝐡𝐚̆𝐧 𝐧𝐮𝐨̂𝐢 - 𝐃𝐞̂̃ 𝐡𝐚𝐲 𝐊𝐡𝐨́?” – 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐖𝐎𝐎𝐒𝐔𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌
Thời gian: Thứ sáu (10/12/2021), 9g-11g
Link phòng: https://zoom.us/j/99619526028... 
ID: 996 1952 6028 ; Passcode: ws
𝟐. “𝐂𝐡𝐚̆𝐧 𝐧𝐮𝐨̂𝐢 𝟒.𝟎 - 𝐁𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ 𝐬𝐚̆̃𝐧 𝐬𝐚̀𝐧𝐠??” – 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐂𝐎̂̉ 𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍𝐅𝐄𝐄𝐃 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌
Thời gian: Thứ sáu (10/12/2021), 14g-16g
Link phòng: https://zoom.us/j/2068466810... 
ID: 206 846 6810 ; Passcode: greenfeed
𝟑. “𝐋𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̣𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐚̆𝐧 𝐧𝐮𝐨̂𝐢” – 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐂𝐎̂̉ 𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐀́𝐈 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐂𝐎𝐑𝐏𝐎𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍
Thời gian: Thứ hai (13/12/2021), 9g-11g
Link phòng: https://zoom.us/j/95936265921... 
ID: 959 3626 5921 ; Passcode: 415557
𝟒. "𝐁𝐢́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐕𝐢𝐞̂́𝐭 𝐂𝐕 𝐭𝐡𝐮 𝐡𝐮́𝐭 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐊𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̉𝐧𝐠 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠"  – 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐂𝐀𝐑𝐆𝐈𝐋𝐋 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌
Thời gian: Thứ hai (13/12/2021), 14g-16g
Link phòng: https://zoom.us/j/9684916839... 
ID: 968 491 6839 ; Passcode: cargill
𝟓. “𝐂𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉, Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐚̣𝐢 𝐂𝐏 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦” – 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐂𝐎̂̉ 𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐂𝐇𝐀̆𝐍 𝐍𝐔𝐎̂𝐈 𝐂.𝐏. 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌 Thời gian: Thứ ba (14/12/2021), 9g-11g Link phòng: https://zoom.us/j/3237075006...
ID: 3237075006 ; Passcode: 843593
𝟔. “𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐓𝐓𝐂 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠” – 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐂𝐎̂̉ 𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 – 𝐁𝐈𝐄̂𝐍 𝐇𝐎̀𝐀 (𝐓𝐓𝐂 𝐒𝐔𝐆𝐀𝐑)
Thời gian: Thứ ba (14/12/2021), 9g-11g
Link phòng: https://zoom.us/j/96923783685... 
ID: 969 2378 3685 ; Passcode: 705369
𝟕. “𝐍𝐞𝐰 𝐇𝐨𝐩𝐞 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 - 𝐍𝐨̛𝐢 𝐤𝐡𝐨̛̉𝐢 đ𝐚̂̀𝐮 đ𝐚𝐦 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐡𝐚̆𝐧 𝐧𝐮𝐨̂𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧” – 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐂𝐇𝐀̆𝐍 𝐍𝐔𝐎̂𝐈 𝐍𝐄𝐖 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐂
Thời gian: Thứ ba (14/12/2021), 14g-16g
Link phòng: https://zoom.us/j/2723751407... 
ID: 928 6976 3204 ; Passcode: 453941
𝟖. “𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐦𝐨̛” – 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐔𝐍𝐉𝐈𝐍 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌
Thời gian: Thứ tư (15/12/2021), 9g-11g
Link phòng: https://zoom.us/j/4586770772... 
ID: 458 677 0772 ; Passcode: 8Rhn0z
𝟗. “𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐮𝐬 & 𝐞𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐨𝐚𝐝 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬.” – 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐎𝐋𝐀𝐌 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌
Thời gian: Thứ tư (15/12/2021), 9g-11g
Link phòng: https://zoom.us/j/96615189346... 
ID: 966 1518 9346 ; Passcode: 156343
𝟏𝟎. “𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐇𝐚𝐧𝐯𝐞𝐭 - 𝐂𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐜𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲” – 𝐂𝐇𝐈 𝐍𝐇𝐀́𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐂𝐎̂̉ 𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐃𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐕𝐀̀ 𝐕𝐀̣̂𝐓 𝐓𝐔̛ 𝐓𝐇𝐔́ 𝐘
Thời gian: Thứ tư (15/12/2021), 14g-16g
Link phòng: https://zoom.us/j/95787341450... 
𝟏𝟏. “𝐊𝐡𝐚́𝐦 𝐩𝐡𝐚́ 𝐤𝐡𝐨̂́𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐊𝐲̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 & 𝐂𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐭𝐚̣𝐢 𝐏&𝐆” – 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐏&𝐆 Thời gian: Thứ năm (16/12/2021), 9g-11g Link phòng: https://zoom.us/j/9684916839... ID: 968 491 6839 ; Passcode: p&g
𝟏𝟐. “𝐆𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐀𝐣𝐢𝐧𝐨𝐦𝐨𝐭𝐨 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦” – 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐀𝐉𝐈𝐍𝐎𝐌𝐎𝐓𝐎 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌 Thời gian: Thứ sáu (17/12/2021), 9g-11g Link phòng: https://zoom.us/j/6267223902... ID: 626 722 3902 ; Passcode: 102759 💯 Đừng quên ghi chú những thông tin quan trọng (ngày, giờ, link) của các buổi chia sẻ và chắc chắn bản thân sẽ đi đúng ngày, đúng buổi nhé.  Cổng thông tin việc làm: http://vieclam.hcmuaf.edu.vn/ 🏆 Fanpage: https://www.facebook.com/TTHTSVQHDN.NLU 🎯 Website Trung tâm: www.htsv.hcmuaf.edu.vn

 

 

Số lần xem trang: 2323
Nhập ngày: 13-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 13-12-2021

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thông tin về việc ngày hội việc làm năm 2021

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>