Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM                         Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
      KHOA KINH TẾ                                                      Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
   Số: 040122/TB-KKT

  Tp.HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2022

 THÔNG BÁO
(V/v nộp Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp các lớp Đại học hệ Chính qui,
học kỳ 1 – Năm học 2021- 2022
)

Căn cứ Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp Đại học hệ chính quy Học kỳ 1, Năm học 2021- 2022 của các chuyên ngành.

Khoa Kinh tế thông báo đến tất cả sinh viên đã đăng ký thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp Học kỳ 2, Năm học 2020-2021 (Số lượng sinh viên còn lại chưa nộp, chưa báo cáo) và sinh viên đã đăng ký thực hiện Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp Học kỳ 1, Năm học 2021-2022 thời gian, hình thức nộp Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp như sau:

1. Thời gian:

Từ 07:30 - 16:00 giờ, ngày 20/01/2022. (Giảng viên hướng dẫn (GVHD) sẽ tập hợp và gửi File PDF cho quý thầy/cô Trưởng/Phó Bộ môn vào ngày 22/01/2022)

2. Hình thức nộp:

Sinh viên gửi File đã hoàn thành bài Khóa luận/Tiểu luận qua địa chỉ Email của GVHD, file được định dạng PDF. (Sinh viên chủ động liên hệ với GVHD để có địa chỉ Email).

3. Hình thức báo cáo:

Căn cứ Kế hoạch đào tạo chung của Trường, Khoa sẽ có thông báo sau.

Thời gian báo cáo dự kiến từ ngày 20/02/2022 – 28/02/2022

Lưu ý: Trường hợp sinh viên không nộp file đúng hạn cho GVHD, Sinh viên phải đăng ký lại Khóa luận/Tiểu luận trong đợt thực tập tốt nghiệp sau.

Trân trọng thông báo.

                                                                                                                                     P. TRƯỞNG KHOA                                                                                                                                                                                 TS. Đặng Lê Hoa    

Số lần xem trang: 2327
Nhập ngày: 05-01-2022
Điều chỉnh lần cuối: 05-01-2022

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2021-2022)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>