Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                                       Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
          Khoa Kinh Tế                                                                        Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
         Số: 02-22/TB-KT

THÔNG BÁO
(V/v tổ chức báo vệ Khóa luận tốt nghiệp các chuyên ngành
đạo tạo đại học, học kỳ 1 năm học 2021-2022

Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2021-2022;
Căn cứ QĐ số: 380;381;382/QĐ-ĐHNL–KT V/v thành lập hội đồng xét bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp, học kì 1 năm học 2021-2022, ký ngày 23/02/2022

Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến tất cả sinh viên của các chuyên ngành đào tạo Đại học hệ chính qui THỜI GIAN  ĐỊA ĐIỂM báo cáo Khóa luận tốt nghiệp như sau:

1) Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp, Kinh tế Tài nguyên và Môi trường;
                                Kinh doanh Nông nghiệp; và Phát triển Nông thôn.

                        Thời gian: 7:00’-> 17:00’, ngày 28/02/2022

                        Địa điểm: Khu Phượng Vỹ, Trường Đại học nông lâm Tp HCM.

  TIỂU BAN 1 Phòng PV.121
  TIỂU BAN 2 Phòng PV.233
  TIỂU BAN 3 Phòng PV.219
  TIỂU BAN 4  Phòng PV.231

Danh sách Sinh viên theo Tiểu ban đính kèm.

2) Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh (Tổng hợp); Quản trị Tài chính
                               Quản trị Kinh doanh thương mại
.

                        Thời gian7:00’-> 17:00’, Từ ngày 01/03/2022 - 02/03/2022

                        Địa điểmKhu Phượng Vỹ, Trường Đại học nông lâm Tp HCM.

  TIỂU BAN 1 Phòng PV.231
  TIỂU BAN 2 Phòng PV.219
  TIỂU BAN 3 Phòng PV.233
  TIỂU BAN 4  Phòng PV.235

Danh sách Sinh viên theo Tiểu ban đính kèm.

           3) Chuyên ngành: Kế toán

             Thời gian7:00’-> 17:00’, ngày 01/03/2022 

                        Địa điểmKhu Phượng Vỹ, Trường Đại học nông lâm Tp HCM.

  TIỂU BAN 1 Phòng PV.237

Danh sách Sinh viên theo Tiểu ban đính kèm.

 

Trân trọng thông báo.!

                                                                                                         Tp HCM, Ngày 23 tháng 02 năm 2022

                                                                                                                           P. Trưởng Khoa

                                                                                                                                  ĐÃ KÝ

                                                                                                                         TS. Đặng Lê Hoa

 

Số lần xem trang: 2345
Nhập ngày: 23-02-2022
Điều chỉnh lần cuối: 23-02-2022

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kì 1 năm học 2021-2022)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>