TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP HCM                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
         KHOA KINH TẾ                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         THÔNG BÁO
(V/v công bố danh sách sinh viên đã được phân công Giảng viên hướng dẫn
thực hiện Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2021-2022)

Căn cứ Kế hoạch thực tập tốt nghiệp.

Từ ngày 10/02/2022
đến ngày 20/02/2022

-    Khoa thông báo kế hoạch thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, sinh viên đăng ký online Khóa luận, Tiểu luận và giảng viên hướng dẫn. 

Từ ngày 21/02/2022
đến ngày 23/02/2022

- Giáo vụ Khoa tổng hợp danh sách sinh viên gửi cho trưởng/phó Bộ môn.

Từ ngày 24/02/2022
đến ngày 02/03/2022

-    Trưởng Bộ môn cân đối danh sách, phân công Giảng viên hướng dẫn (GVHD) gửi lại cho Giáo vụ Khoa.

Từ ngày 03/03/2022
đến ngày 05/03/2022

- Khoa phê duyệt và công báo danh sách sinh viên, tên đề tài hình thức thực hiện khóa luận/tiểu luận, và tên GVHD.

Từ ngày 06/03/2022
đến ngày 24/06/2022

- Sinh viên thông qua đề cương nghiên cứu với GVHD.
- Sinh viên thực hiện đề khóa luận/tiểu luận.

* Trước 16h ngày 24/06/2022

- Nộp khóa luận và tiểu luận tại Văn Phòng Bộ Môn. Mỗi sinh viên nộp một Khóa luận/Tiểu luận, có xác nhận của GVHD và cơ sở thực tập.
- Riêng Tiểu luận, GVHD phải chấm điểm.

**Từ ngày  25/06/2022
  đến ngày 18/07/2022

- Sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.


Khoa công bố danh sách sinh viên đã được phân công GVHD

Danh sách đính kèm.

Sinh viên chủ đông liên hệ với Giảng viên để tiến hành thực hiện Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp theo đúng Kế hoạch nêu trên.

Trân trọng thông báo.

                                                                                                                Tp HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2022

                                                                                                                          PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                        Đã ký

                                                                                                                              TS. Đặng Lê Hoa

 

Số lần xem trang: 2373
Nhập ngày: 04-03-2022
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Công bố Danh sách Sinh viên đã được phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận-Tiểu luận tốt nghiệp, học kì 2 năm học 2021-2022

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>