Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                           Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
          Khoa Kinh Tế                                                            Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
           Số: 20/KKT                                                        
                                                                                                                                                                                                                             Tp HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO
(V/v nộp Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp các lớp Đại học hệ Chính qui,
học kỳ 2 năm học 2021- 2022
)

Căn cứ theo Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp Đại học hệ chính quy, học kỳ 2 năm 2021- 2022

Khoa thông báo đến tất cả sinh viên thực hiện Khoá luận, Tiểu luận Thời gian và Địa điểm nộp khoá luận, tiểu luận như sau:

1. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh tổng hợp, Quản trị Kinh doanh thương mại, và Quản trị Tài chính

Thời gian: thứ 6; 9:30 - 16:00; ngày 24/06/2022
Địa điểm: Phòng PV.225 (Bộ môn Quản trị Kinh doanh)

Đối với Sinh viên lớp DH18QTC, Chuyên ngành: Quản trị Chất lượng cao.
Thời gian nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp:
Thứ 6; ngày 01/07/2022, Địa điểm: PV.225 (Bộ môn: Quản trị Kinh doanh)

2. Chuyên ngành Kế toán

Thời gian: thứ 6; 9:30 - 16:00; ngày 24/06/2022
Địa điểm: Phòng PV.227 (Bộ môn Kế toán Tài chính)

3. Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp; Kinh tế Tài nguyên và môi trường; Kinh doanh Nông nghiệp

Thời gian: thứ 6; 9:30 - 16:00; ngày 24/06/2022
Địa điểm: Phòng PV.127 (Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường)

4. Chuyên ngành Phát triển Nông thôn

Thời gian: thứ 6; 9:30 - 16:00; ngày 24/06/2022
Địa điểm: Phòng PV.125 (Bộ môn Kinh tế Phát triển)

Mọi chậm trễ của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

Trân trọng thông báo.

Lưu ý:
   - Đối với sinh viên thực hiện Khoá luận khi nộp bài phải có chữ ký của GVHD, giấy xác nhận có chữ ký và dấu của cơ quan thực tập. Sau khi bảo vệ thành công trước Tiểu ban, Sinh viên nộp một cuốn Khoá luận đã chỉnh sửa theo góp ý của Tiểu ban và một đĩa CD, hạn chót trước 16 giờ; ngày 25/07/2022
   - Đối với sinh viên thực hiện Tiểu luận, Sinh viên nộp một cuốn Tiểu luận, GVHD phải đánh giá cho điểm và ký tên, Giấy xác nhận có chữ ký và dấu của cơ quan thực tập.

                                                                                                   PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                               ĐÃ KÝ

                                                                                                        TS. Đặng Lê Hoa

Số lần xem trang: 2357
Nhập ngày: 20-06-2022
Điều chỉnh lần cuối: 21-06-2022

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thông báo (Về việc: Nộp Khoa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2021-2022)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>