Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                             Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
        Khoa Kinh Tế                                                                 Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
         Số: 41/TB-KT

THÔNG BÁO
(V/v tổ chức báo vệ khóa luận tốt nghiệp các chuyên ngành
đạo tạo đại học, học kỳ 2 năm học 2021-2022
)

Căn cứ Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2021-2022;
Căn cứ QĐ số: 2382, 2383, 2384, 2385/QĐ-ĐHNL–KT V/v thành lập hội đồng xét bảo vệ Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, ký ngày 12/07/2022

Lãnh Đạo khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả sinh viên của các Chuyên ngành đào tạo Thời gian và Địa điểm báo cáo cụ thể như sau:

1) Chuyên ngành: Kế toán.

Tiểu ban 1
Thời gian: 7:00’-> 11:00’, ngày 16/07/2022
 Địa điểm: Phòng PV.121, Khu Phượng Vỹ

2) Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh tổng hợp; thương mại, và Quản trị Tài chính

 Thời gian: 7:00’-> 11:00’, ngày 19/07/2022
 Địa điểm: Tiểu ban 1: Phòng PV.121, Tiểu ban 2: Phòng PV.122, Tiểu ban 3: Phòng PV.231 (Khu Phượng Vỹ)

3) Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh tổng hợp Chất lượng cao

 Thời gian: 7:00’-> 11:00’, ngày 20/07/2022
 Địa điểm: Tiểu ban 1: Phòng PV.121 (Khu Phượng Vỹ)

4) Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp; Kinh doanh Nông nghiệp; Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Phát triển Nông thôn.

 Thời gian: 7:00’-> 11:00’, ngày 23/07/2022
 Địa điểm: Tiểu ban 1: Phòng PV.231, Tiểu ban 3: Phòng PV.122, Tiểu ban 4: Phòng PV.129 (Khu Phượng Vỹ)
  Lưu ý:
Tiểu ban 2 sẽ báo cáo lúc 13:00 - 17:00, thứ 6, ngày 22/07/2022, Phòng PV.121

Danh sách sinh viên báo cáo theo tiểu ban:
     - Quản trị Kinh doanh chất lượng cao.
     - Quản trị Kinh doanh tổng hợp; Quản trị Kinh doanh thương mại, Quản trị Tài chính.
     - Kinh tế Nông nghiệp; Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Kinh doanh NN và Phát triển NT
     - Kế toán.

      Tp HCM, Ngày 13 tháng 07 năm 2022                                            P. Trưởng Khoa
                                ĐÃ KÝ
                      TS. Đặng Lê Hoa

 

Số lần xem trang: 2335
Nhập ngày: 13-07-2022
Điều chỉnh lần cuối: 20-07-2022

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thống báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2021-2022)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>