Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                         Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
        Khoa Kinh Tế                                                            Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
        Số: 822/TB-KT

THÔNG BÁO
(V/v sinh viên đăng ký học phần tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2022-2023)

Căn cứ Thông báo số 2667/TB-ĐHNL-ĐT Về việc đăng ký học phần, học kỳ 1 năm học 2022-2023

Giáo vụ Khóa Kinh Tế thông báo đến tất cả sinh viên của các chuyên ngành đào tạo Đại học, hệ Chính quy kể từ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 Sinh viên có nguyện vòng thực hiện học phần Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp phải thực hiện việc đăng ký học phần theo đúng thời gian do phòng đào tạo đã thông báo cho sinh viên toàn trường đăng ký là từ ngày 19 - 21/08/2022

Lưu ý: Sinh viên thực hiện việc đăng ký học phân tốt nghiệp phải đúng mã học phần theo đúng chuyên ngành mình đang học.

- Danh mục các môn học tốt nghiệp theo chuyên ngành:

 Trân trọng.!

      Tp HCM, Ngày 19 tháng 08 năm 2022                                        P. Trưởng Khoa
                                ĐÃ KÝ
                       TS. Đặng Lê Hoa

 

Số lần xem trang: 2340
Nhập ngày: 19-08-2022
Điều chỉnh lần cuối: 19-08-2022

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thông báo (Vv Sinh viên thực hiện việc đăng ký thực hiện Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2022-2023)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>