Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          KHOA KINH TẾ                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số:09-2022/KKT

THÔNG BÁO
(V/v công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tót nghiệp Đợt 3 tháng 09 năm 2022)

Căn cứ danh sách xét tốt nghiệp của phòng Đào tạo, Đợt 3 tháng 09/2022,

Giáo vụ Khoa Kinh tế công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3 tháng 09/2022 (Sinh viên xem danh sách bằng cách bấm vào link sau)

1) Danh sách Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. (Cập nhật đến 10h; ngày 14/09/2022)

Trường hợp Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp (tích luỹ đủ số tín chỉ, đạt chuẩn đầu ra Tin học và Anh văn B1) mà không có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp, Sinh viên nhanh chóng phản hồi lại thông tin về cho Giáo vụ Khoa Kinh tế theo đường link sau:

       Link phản hồi thông tin đề nghị kiểm tra điều kiện tốt nghiệp, đợt 3 tháng 09/2022

Thời hạn: Trước 10h, thứ 5, ngày 15/09/2022.

Sau thời gian công bố trên, Khoa sẽ lập danh sách và gửi về phòng Đào tạo để tiếp tục cập nhật, việc điều chỉnh, hay đề nghị bổ sung sẽ được chuyển qua lần xét tốt nghiệp Đợt 4 tháng 12/2022

Trân trọng thông báo.!

Tp HCM, ngày 14 tháng 09 năm 2022
              TL. Trưởng khoa
               Giáo vụ Khoa
             Đoàn Văn Vương

Số lần xem trang: 2336
Nhập ngày: 05-09-2022
Điều chỉnh lần cuối: 14-09-2022

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Công bố danh sách Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 3 tháng 09 năm 2022

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>