TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP HCM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
         KHOA KINH TẾ                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CÔNG BỐ DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN

KHÓA LUẬN, TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
 

      - Danh sách sinh viên đã được phân công Giảng viên hướng dẫn.

      - Kế hoạch thực hiện

 

                                                                           Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2022

                                                                                    PHÓ TRƯỞNG KHOA
                                                                           
Đã ký

                                                                                                                       TS. Đặng Lê Hoa

 

Số lần xem trang: 2412
Nhập ngày: 14-09-2022
Điều chỉnh lần cuối: 05-10-2022

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Công bố Danh sách Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2022-2023

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>