Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM                           Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
        KHOA KINH TẾ                                                              Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
     Số: 040123/TB-KKT

  Tp.HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2023

 THÔNG BÁO
(V/v nộp Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp các lớp Đại học hệ Chính qui,
học kỳ 1 – Năm học 2022- 2023
 )

Căn cứ Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp Đại học hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2022- 2023 của các chuyên ngành.

Khoa Kinh Tế thông báo đến tất cả sinh viên đã đăng ký thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2022-2023 thời gian và địa điểm nộp khóa luận/tiểu luận như sau:

1. Thời gian:

            Từ 08h - 11:30 giờ, ngày 11/01/2023.

2. Địa điểm:

- Sinh viên chuyên ngành Kế toán nộp tại:
   phòng PV.227, Khu Phượng Vỹ.
 
- Sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh CLC, Quản trị kinh doanh thương mại, và Quản trị Tài chính nộp tại:
  phòng: PV.225, Khu Phượng Vỹ.
 
- Sinh viên chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp, Kinh doanh Nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên và môi trường và Phát triển Nông thôn nộp tại:
 phòng PV.127, Khu Phượng Vỹ.


    Trân trọng thông báo.

                                                                                                                                     P. TRƯỞNG KHOA                                                                                                                                                             TS. Đặng Lê Hoa    

Số lần xem trang: 2344
Nhập ngày: 03-01-2023
Điều chỉnh lần cuối: 03-01-2023

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thng bo (V/v n?p Kha lu?n/Ti?u lu?n t?t nghi?p, h?c k? 1 n?m h?c 2022-2023)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>