TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP HCM                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
         KHOA KINH TẾ                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
(V/v công bố Kế hoạchDanh sách sinh viên đã được Bộ môn phân công
Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2022-2023)

Căn cứ Danh sách sinh viên đã đăng ký thành công học phần Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp;
Căn cứ Kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2022-2023; (File đính kèm)

Khoa Kinh Tế công bố Kế hoạch và Danh sách sinh viên đã được phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2022-2023.
 

      DANH SÁCH ĐÍNH KÈM

Lưu ý: Sinh viên chủ động liên hệ với Giảng viên hướng dẫn để thực hiện Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp theo đúng tiến độ Kế hoạch thực tập đã công bố trên.

Trân trọng thông báo.

                                                                                                                Tp HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2023

                                                                                                                          PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                        Đã ký

                                                                                                                              TS. Đặng Lê Hoa

 

Số lần xem trang: :4912
Nhập ngày: 09-01-2023
Điều chỉnh lần cuối: 20-01-2023

Thông báo mới

Thông tin (Về việc xét tốt nghiệp, Đợt 1 tháng 03/2023) (06-03-2023)

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kì 1 năm học 2022-2023) (03-02-2023)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2022-2023) (03-01-2023)

Thông báo thời gian đăng ký học phần, học kỳ 2 năm học 2022-2023 (12-12-2022)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Đợt 4 tháng 12/2022 (08-12-2022)

Thông báo (Vv tư vấn chọn chuyên ngành của ngành Quản trị Kinh doanh và ngành Kinh tế cho sinh viên khóa 2022) (24-10-2022)

Thông báo (V/v đăng ký chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên Khóa 2022) (24-10-2022)

Công bố Danh sách Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2022-2023 (14-09-2022)

Công bố danh sách Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 3 tháng 09 năm 2022 (05-09-2022)

Thông báo (Vv Sinh viên thực hiện việc đăng ký thực hiện Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2022-2023) (19-08-2022)

Xem thêm ...

Thng bo (Vv cng b? K? ho?ch v Danh sch sinh vin ? ???c phn cng Gi?ng vin h??ng d?n th?c hi?n Kha lu?n/Ti?u lu?n t?t nghi?p, h?c k? 2 n?m h?c 2022-2023)

Doanh nghiệp hợp tác

/html>