Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM         Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
          Khoa Kinh Tế                                           Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
         Số: 02-23/TB-KT

THÔNG BÁO
(V/v tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp các chuyên ngành
đạo tạo Đại học, học kỳ 1 năm học 2022-2023

Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2022-2023;
Căn cứ các QĐ số: 112; 113;114/QĐ-ĐHNL–KT V/v thành lập hội đồng xét báo cáo Khoá luận tốt nghiệp, học kì 1 năm học 2022-2023, ký ngày 16/01/2023

Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến tất cả sinh viên của các chuyên ngành đào tạo Đại học hệ chính qui THỜI GIAN và ĐỊA ĐIỂM báo cáo Khóa luận tốt nghiệp như sau:

 1) Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp, Kinh tế Tài nguyên và Môi trường; 
                              Kinh doanh Nông nghiệp; và Phát triển Nông thôn
.

                     Thời gian: Thứ 57:30-> 17:00, ngày 09/02/2023
                     Địa điểm:
Khu Phượng Vỹ

  - TIỂU BAN 1 Phòng: PV.121.
  - TIỂU BAN 2 Phòng: PV.231.
  - TIỂU BAN 3 Phòng: PV.336
  - TIỂU BAN 4 Phòng: PV.119

Danh sách sinh viên theo Tiểu ban đính kèm.

 2) Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh tổng hợp (CLC);
                               Quản trị Kinh doanh tổng hợp;
                               Quản trị Tài chính; Quản trị Kinh doanh thương mại.

    Thời gian: 7:30-> 17:00, Từ ngày 10/02/2023 - 11/02/2023
    Địa điểm: Khu Phượng Vỹ

     - TIỂU BAN 1 Phòng PV.231
                (Tiểu ban 1 thời gian bắt đầu báo cáo từ 13:30 - 17:00,
                  ngày 10/02/2023, ngày 11/02/2023 bắt đầu từ 8:00 - 17:00
)
     - TIỂU BAN 2 Phòng PV.121
                (Tiểu ban 2 Thời gian báo cáo được chuyển sang ngày 15-16/02/2023
     - TIỂU BAN 3 Phòng: PV.336
     - TIỂU BAN 4  Phòng: PV.225 (Phòng Bộ môn Quản trị Kinh doanh)
     - TIỂU BAN 5  Phòng: PV.119
     - TIỂU BAN 6 Phòng: PV.122

      Danh sách sinh viên theo Tiểu ban đính kèm.

            3) Chuyên ngành: Kế toán

           Thời gian: 7:30-> 17:00, ngày 10/02/2023
           Địa điểm: Khu Phượng Vỹ.

  - TIỂU BAN 1 Phòng PV.121
  - TIỂU BAN 2 Phòng PV.231
  - TIỂU BAN 3 Phòng PV.227 (Phòng Bộ môn Kế toán - Tài chính)

      Danh sách sinh viên theo Tiểu ban đính kèm.

 Trân trọng thông báo!

                                                                                       Tp HCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2023

                                                                                                     Phó Trưởng Khoa                                                                                                                                                            Đã ký                                                                                                                                                              TS. Đặng Lê Hoa

 

Số lần xem trang: 2336
Nhập ngày: 03-02-2023
Điều chỉnh lần cuối: 06-02-2023

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thng bo (V? vi?c t? ch?c bo co Kha lu?n t?t nghi?p, h?c k 1 n?m h?c 2022-2023)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>