Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM                           Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
        KHOA KINH TẾ                                                              Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
     Số: 080523/TB-KKT

  Tp.HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2023

 THÔNG BÁO
(V/v nộp Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp các lớp Đại học hệ Chính qui,
học kỳ 2 năm học 2022- 2023
)

- Căn cứ danh sách sinh viên đã đăng ký thực hiện khóa luận/tiểu luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2022-2023; (Danh sách đính kèm)
- Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2022-2023 (
Kế hoạch đính kèm)

Khoa Kinh Tế thông báo đến tất cả sinh viên đang thực hiện khóa luận/tiểu luận thời gian và địa điểm nộp khóa luận/tiểu luận cụ thể như sau:

- Thời gian: 13:00 - 16:00, thứ 6, ngày 19/05/2023
- Địa điểm: sinh viên ngành:
                    - Quản trị: phòng PV.225 (Văn phòng Bộ môn khu Phượng Vỹ)
                    - Kế toán: phòng PV.227 (Văn phòng Bộ môn khu Phượng Vỹ)
                    - Kinh tế Nông nghiệp; Kinh doanh Nông nghiệp; Kinh tế TN và MT,
                      Phát triển Nông thôn: phòng PV.127 (Văn Phòng Bộ môn Khu Phượng Vỹ)

 Sinh viên khi nộp Khóa luận/Tiểu luận cần lưu ý một số quy định sau:

+ Đối với khóa luận sinh viên nộp một cuốn Khóa luận hoàn chỉnh (sinh viên in 2 mặt giấy A4, đóng bìa cứng theo đúng qui định), Bản nhận xét của GVHD và Giấy xác nhận của đơn vị thực tập, không nộp đĩa CD.
     
Lưu ý: Sau khi báo cáo thành công, Sinh viên chỉnh sửa cuốn Khóa luận hoàn chỉnh theo góp ý của quý thầy/cô trong Tiểu ban báo cáo, nộp một cuốn Khóa luận hoàn chỉnh và nộp File theo đường Link thông báo của Giáo vụ khoa. (Sau khi báo cáo Khóa luận thành công, Giáo vụ khoa sẽ thông báo thời gian, quy cách đặt tên file và đường link nộp file)

+ Đối với Tiểu luận sinh viên nộp một cuốn Tiểu luận hoàn chỉnh; Bản nhận xét của GVHD và Giấy xác nhận của đơn vị thực tập, không nộp đĩa CD.

Trân trọng thông báo!

                                                                                                                         P. TRƯỞNG KHOA                                                                                                                                                             TS. Đặng Lê Hoa    

Số lần xem trang: 2335
Nhập ngày: 08-05-2023
Điều chỉnh lần cuối: 08-05-2023

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thng bo (V/v n?p Kha lu?n/Ti?u lu?n t?t nghi?p, h?c k? 2 n?m h?c 2022-2023)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>