TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP HCM                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
         KHOA KINH TẾ                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
(V/v công bố Kế hoạch thực hiện Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp,
học kỳ 1 năm học 2023-2024)

Căn cứ Danh sách sinh viên đã đăng ký thành công học phần Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp;
Căn cứ Kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2023-2024; (File đính kèm)

Khoa Kinh Tế công bố Kế hoạch và Danh sách sinh viên đã đăng ký học phần Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp thành công, Sinh viên Click vào đường lind bên dưới đăng ký Giảng viên hướng dẫn.
 

      Link đăng ký Giảng viên hướng dẫn

Lưu ý: Sinh viên chủ động đăng ký đúng theo Kế hoạch thực tập tốt nghiệp của Khoa đã công bố.

Trân trọng thông báo.

                                                                                                                Tp HCM, ngày 24 tháng 08 năm 2023

                                                                                                                          PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                        Đã ký

                                                                                                                              TS. Đặng Lê Hoa

 

Số lần xem trang: 2340
Nhập ngày: 24-08-2023
Điều chỉnh lần cuối: 14-09-2023

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Thng bo (V/v cng b? K? ho?ch th?c t?p t?t nghi?p, h?c k? 1 n?m h?c 2023-2024)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>