Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
                 KHOA KINH TẾ                                                            ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
                 Số: 35/TB-KKT

 THÔNG BÁO
(V/v đăng ký chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên trúng tuyển năm 2023)

Căn cứ danh sách sinh viên trúng tuyển nhập học năm 2023

Khoa Kinh tế thông báo đến tất cả sinh viên đã nhập học hai ngành Kinh tế Quản trị Kinh doanh năm 2023 thông tin về việc đăng ký CHỌN chuyên ngành đào tạo như sau:

1. Sinh viên ngành Kinh tế đã nhập học

Lưu ý: Sinh viên phải đăng nhập Email do trường cung cấp (VD: 23120...@st.hcmuaf.edu.vn), đăng ký chuyên ngành đào tạo duy nhất một lần trong phạm vi ngành Kinh tế

Ngành Kinh tế có hai chuyên ngành đào tạo sau: 

(1)  Kinh tế nông nghiệp (DH23KT

(2)  Kinh tế tài nguyên môi trường (DH23KM)

Link đăng ký chuyên ngành Kinh tế

2. Sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh đã nhập học

Lưu ý: Sinh viên phải đăng nhập Email do trường cung cấp (VD: 23122...@st.hcmuaf.edu.vn), đăng ký chuyên ngành đào tạo duy nhất một lần trong phạm vi ngành Quản trị Kinh doanh

Ngành Quản trị Kinh doanh có ba chuyên ngành đào tạo:

(1)  Quản trị Kinh doanh tổng hợp (DH23QT

(2)  Quản trị Kinh doanh thương mại (DH23TM)

(3)  Quản trị Tài chính (DH23TC)

            Link đăng ký chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

Tất cả sinh viên đã nhập học năm 2023 thuộc hai ngành nêu trên Click vào đúng link đăng ký trên để thực hiện việc đăng ký chuyên ngành đào tạo.

        Thời hạn cuối đăng ký là 16:00, thứ 2, ngày 18/09/2023

Sau thời hạn công bố trên, Khoa sẽ chuyển danh sách chính thức về phòng Đào tạo, sinh viên sẽ không được phép chuyển chuyên ngành đào tạo.

 Trân trọng thông báo.!

                                                                                                       PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                   Đã ký

                                                                                                          TS. Đặng Lê Hoa

 

Số lần xem trang: 2309
Nhập ngày: 12-09-2023
Điều chỉnh lần cuối: 12-09-2023

Thông báo mới

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

THÔNG BÁO (Về việc rà soát, xét điểm thay thế đối với các học phần thay thế đã có điểm trước tháng 09/2021) (06-11-2023)

Xem thêm ...

Thng bo (V? vi?c ??ng k chuyn ngnh ?o t?o ??i v?i sinh vin trng tuy?n n?m 2023 hai ngnh Kinh t? v Qu?n tr? Kinh doanh)

Doanh nghiệp hợp tác

/html>