TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP HCM                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
         KHOA KINH TẾ                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
(V/v công bố Kế hoạch thực hiện Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp,
học kỳ 1 năm học 2023-2024)

Căn cứ Danh sách sinh viên đã đăng ký thành công học phần Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp;
Căn cứ Kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2023-2024; (File đính kèm)

Khoa Kinh Tế công bố Kế hoạch và Danh sách sinh viên đã được khoa phê duyệt phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận/Tiểu luận học kỳ 1 năm học 2023-2024
 Danh sách sinh viên đã được phân công GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.
 
Lưu ý: Sinh viên chủ động liên hệ với Giảng viên hướng dẫn thực hiện Tiểu luận/Khóa luận đúng theo tiên độ của Kế hoạch đã công bố..

Trân trọng thông báo.

                                                                                                                Tp HCM, ngày 14 tháng 09 năm 2023

                                                                                                                          PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                        Đã ký

                                                                                                                              TS. Đặng Lê Hoa

 

Số lần xem trang: 514
Nhập ngày: 14-09-2023
Điều chỉnh lần cuối: 14-09-2023

Thông báo mới

Công bố danh sách sinh viên nhập học năm 2023 theo chuyên ngành đào tạo (Theo lớp) (20-09-2023)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Đợt 3 tháng 09, (cập nhật đến 15h, ngày 20-09-2023) (18-09-2023)

Thông báo (Về việc đăng ký chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên trúng tuyển năm 2023 hai ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh) (12-09-2023)

Thông báo (V/v công bố Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (24-08-2023)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2022-2023) (23-06-2023)

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kì 2 năm học 2022-2023) (23-05-2023)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2022-2023) (08-05-2023)

Thông tin (Về việc xét tốt nghiệp, Đợt 1 tháng 03/2023) (06-03-2023)

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kì 1 năm học 2022-2023) (03-02-2023)

Thông báo (Vv công bố Kế hoạch và Danh sách sinh viên đã được phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2022-2023) (09-01-2023)

Xem thêm ...

Thng bo (Vv cng b? danh sch sinh vin ? ???c khoa ph duy?t phn cng Gi?ng vin h??ng d?n th?c hi?n Ti?u lu?n/Kha lu?n t?t nghi?p, h?c k? 1 n?m h?c 2023-2024)

Doanh nghiệp hợp tác

/html>