Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          KHOA KINH TẾ                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Số:34/TB-KT

THÔNG BÁO
(V/v công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tót nghiệp Đợt 3 tháng 09 năm 2023)

Căn cứ danh sách xét tốt nghiệp của phòng Đào tạo, Đợt 3 tháng 09/2023,

Giáo vụ Khoa Kinh tế công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3 tháng 09/2023 (Sinh viên xem danh sách bằng cách bấm vào link sau)

Danh sách Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. (Cập nhật đến 15h; ngày 20/09/2023)

Trân trọng thông báo.!

Tp HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2022
              TL. Trưởng khoa
               Giáo vụ Khoa
             Đoàn Văn Vương

Số lần xem trang: 2349
Nhập ngày: 18-09-2023
Điều chỉnh lần cuối: 20-09-2023

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

Xem thêm ...

Cng b? danh sch sinh vin ?? ?i?u ki?n t?t nghi?p ??t 3 thng 09, (c?p nh?t ??n 15h, ngy 20-09-2023)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>