Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          KHOA KINH TẾ                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Số:70/TB-KT

THÔNG BÁO
(V/v công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tót nghiệp Đợt 4 tháng 12 năm 2023)

Căn cứ danh sách xét tốt nghiệp của phòng Đào tạo (đã cập nhật lần 2 ngày 29/11/2023), đợt 4 tháng 12/2023,

Giáo vụ Khoa Kinh tế công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 4 tháng 12/2023 (sinh viên xem danh sách bằng cách bấm vào link sau)

Danh sách Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. (Cập nhật lúc 11:30; ngày 30/11/2023)

Trân trọng thông báo.!

Tp HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2023
              TL. Trưởng khoa
               Giáo vụ Khoa
             Đoàn Văn Vương

 

Số lần xem trang: 2348
Nhập ngày: 21-11-2023
Điều chỉnh lần cuối: 30-11-2023

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

THÔNG BÁO (Về việc rà soát, xét điểm thay thế đối với các học phần thay thế đã có điểm trước tháng 09/2021) (06-11-2023)

Xem thêm ...

Cng b? Danh sch sinh vin ?? ?i?u ki?n t?t nghi?p v nh?n thng tin ph?n h?i t? sinh vin v? vi?c xt t?t nghi?p, ??t 4 thng 12 n?m 2023

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>