Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM                           Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
            KHOA KINH TẾ                                                           Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
              Số: 80/TB-KT                                                                             

                                                                                                               Tp.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2023

 THÔNG BÁO
(V/v nộp Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp các lớp Đại học hệ Chính qui,
học kỳ 1 – Năm học 2023- 2024 )

Căn cứ Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp Đại học hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2023- 2024 của các chuyên ngành.

Khoa Kinh Tế thông báo đến tất cả sinh viên đã đăng ký thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2023-2024 thời gian và địa điểm nộp khóa luận/tiểu luận như sau:

 1. Thời gian:

             Từ 13:00 giờ - 16:00 giờ, ngày 05/01/2024.

 2. Địa điểm:

* Sinh viên chuyên ngành Kế toán nộp tại:
  phòng PV.227, Khu Phượng Vỹ.

* Sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh CLC, Quản trị kinh doanh thương mại, và Quản trị Tài chính nộp tại:
  phòng: PV.225, Khu Phượng Vỹ.

 * Sinh viên chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp, Kinh doanh Nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên và môi trường và Phát triển Nông thôn nộp tại:
  phòng PV.127, Khu Phượng Vỹ.

Trân trọng thông báo.

                                                                                                                                     P. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                                                              Đã ký
                                                                                                                                      TS. Đặng Lê Hoa
    

Số lần xem trang: 2359
Nhập ngày: 27-12-2023
Điều chỉnh lần cuối: 27-12-2023

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

THÔNG BÁO (Về việc rà soát, xét điểm thay thế đối với các học phần thay thế đã có điểm trước tháng 09/2021) (06-11-2023)

Xem thêm ...

Thng bo (V/v n?p Kha lu?n/Ti?u lu?n t?t nghi?p, h?c k? 1 n?m h?c 2023-2024)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>