Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                             Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
        Khoa Kinh Tế                                                                 Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
         Số: /TB-KT

THÔNG BÁO
(V/v tổ chức báo cáo khóa luận tốt nghiệp các chuyên ngành
đạo tạo đại học, học kỳ 1 năm học 2023-2024)

Căn cứ Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024;
Căn cứ QĐ số: 141;142;143/QĐ-ĐHNL–KT V/v thành lập hội đồng xét bảo vệ Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, ký ngày 11/01/2024

Trưởng khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả sinh viên của các chuyên ngành đào tạo thời gian và địa điểm báo cáo khóa luận tốt nghiệp như sau:

1) Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp; Kinh doanh Nông nghiệp; Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Phát triển Nông thôn.

- Thời gian: 7:30 - 16:00, ngày 18/01/2024
- Địa điểm: Nhà Phượng Vỹ
         Tiểu ban 1: Phòng PV.121
         Tiểu ban 2: Phòng PV.231
         Tiểu ban 3: Phòng PV.129
- Danh sách sinh viên theo Tiểu ban.

 2) Chuyên ngành: Kế toán.

- Thời gian: 7:30 - 16:00, ngày 19/01/2024
- Địa điểm: Nhà Phượng Vỹ
         Tiểu ban 1: Phòng PV.121
         Tiểu ban 2: Phòng PV.231
- Danh sách sinh viên theo Tiểu ban.

 3) Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh tổng hợp, Quản trị Kinh doanh tổng hợp CLC; Quản trị Kinh doanh thương mại và Quản trị Tài chính.

- Thời gian: 7:30 - 16:00, ngày 25/01/2024
- Địa điểm: Nhà Phượng Vỹ
         Tiểu ban 1: Phòng PV.121
         Tiểu ban 2: Phòng PV.231
         Tiểu ban 3: Phòng PV.129
         Tiểu ban 4: Phòng PV.119
- Danh sách sinh viên theo Tiểu ban.
                                                                        Tp HCM, Ngày 15 tháng 01 năm 2024                                                                                                                               P. Trưởng Khoa
                                                                                                     ĐÃ KÝ
                                                                                               TS. Đặng Lê Hoa

 


Số lần xem trang: 2394
Nhập ngày: 15-01-2024
Điều chỉnh lần cuối: 15-01-2024

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

THÔNG BÁO (Về việc rà soát, xét điểm thay thế đối với các học phần thay thế đã có điểm trước tháng 09/2021) (06-11-2023)

Xem thêm ...

Thng bo (V? vi?c t? ch?c Bo co Kha lu?n/Ti?u lu?n t?t nghi?p, h?c k? 1 n?m h?c 2023-2024)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>