Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                              Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
        Khoa Kinh Tế                                                                 Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
         Số: 5/TB-KT

THÔNG BÁO
(V/v Công bố kế hoạch, danh sách sinh viên đã được phân công Giảng viên hướng dẫn
thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp các chuyên ngành
đạo tạo đại học chính quy, học kỳ 2 năm học 2023-2024)

Căn cứ danh sách sinh viên đã đăng ký thực hiện khoa luận, tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023 - 2024;

Căn cứ Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024; (File đính kèm);

Khoa Kinh tế công bố danh sách sinh viên đã được phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp.

Sinh viên xem danh sách đính kèm.

Danh sách sinh viên đã được phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp

Trân trọng.

                                                                        Tp HCM, Ngày 05 tháng 03 năm 2024                                                                                                                               P. Trưởng Khoa
                                                                                            ĐÃ KÝ
                                                                                    TS. Đặng Lê Hoa

 


Số lần xem trang: 2532
Nhập ngày: 19-02-2024
Điều chỉnh lần cuối: 05-03-2024

Thông báo mới

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (18-06-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

THÔNG BÁO (Về việc rà soát, xét điểm thay thế đối với các học phần thay thế đã có điểm trước tháng 09/2021) (06-11-2023)

Xem thêm ...

Cng b? danh sch sinh vin ? ???c Tr??ng/ph B? mn phn cng Gi?ng vin h??ng d?n th?c hi?n Kho lu?n/Ti?u lu?n t?t nghi?p, h?c k? 2 n?m h?c 2023-2024

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>