Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          KHOA KINH TẾ                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Số:7/TB-KT

THÔNG BÁO
(V/v công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tót nghiệp Đợt 1 tháng 03 năm 2024)

Căn cứ danh sách xét tốt nghiệp của phòng Đào tạo (đã cập nhật lần 1 ngày 06/03/2024), đợt 1 tháng 03/2024,

Giáo vụ Khoa Kinh tế công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3 tháng 03/2024 (sinh viên xem danh sách bằng cách bấm vào link sau)

Danh sách Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. (Cập nhật lúc 17:00; ngày 06/03/2024)

- Đối với trường hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp  (Học đủ số tín chỉ theo Khung chương trình đào tạo, Đạt chuẩn đầu ra Tin học và Anh văn B1) mà chưa có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp;

- Đối với trường hợp sinh viên các chuyên ngành niên khóa năm 2020 - 2024 muốn tốt nghiệp sớm;

Sinh viên phải nhập thông tin theo đường LINK sau:

LINK: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 tháng 03/2024

Thời hạn: trước 16h, ngày 10/03/2024.

Sau thời hạn trên, khoa và phòng đào tạo sẽ tiếp tục cập nhật và công bố danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp.

Trân trọng thông báo.!

Tp HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2024
              TL. Trưởng khoa
               Giáo vụ Khoa
             Đoàn Văn Vương

 

Số lần xem trang: 2409
Nhập ngày: 06-03-2024
Điều chỉnh lần cuối: 06-03-2024

Thông báo mới

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

THÔNG BÁO (Về việc rà soát, xét điểm thay thế đối với các học phần thay thế đã có điểm trước tháng 09/2021) (06-11-2023)

THÔNG BÁO CHẤN ĐỘNG: NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2023 (31-10-2023)

Xem thêm ...

Cng b? danh sch sinh vin ?? ?i?u ki?n t?t nghi?p ??t 1 thng 03 n?m 2024

Doanh nghiệp hợp tác

/html>