Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          KHOA KINH TẾ                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Số: 59/TB-KT

THÔNG BÁO
(V/v công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tót nghiệp,
Đợt 2 tháng 06 năm 2024)

Căn cứ danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp của phòng Đào tạo cập nhật ngày 10/06/2024,

Giáo vụ Khoa Kinh tế công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 tháng 06/2024 (sinh viên click vào link sau để xem danh sách)

Danh sách Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. (Cập nhật lúc 11:00; ngày 10/06/2024)

Tất cả sinh viên phản ảnh về điều kiện tốt nghiệp, Khoa và Phòng Đào Tạo đã phối hợp kiểm tra. (đã có thông phản hồi lý do chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, thông tin trong sheet "Sinh viên đăng ký kiểm tra"

Danh sách Sinh viên đã kiểm tra chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên phải hoàn thành chương trình học và đạt chuẩn đầu ra Anh văn B1, Tin học sẽ được xét vào đợt 3 tháng 09/2024.

Trân trọng thông báo.!

Tp HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2024
              TL. Trưởng khoa
               Giáo vụ Khoa
             Đoàn Văn Vương

 

Số lần xem trang: 2727
Nhập ngày: 22-05-2024
Điều chỉnh lần cuối: 10-06-2024

Thông báo mới

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

THÔNG BÁO (Về việc rà soát, xét điểm thay thế đối với các học phần thay thế đã có điểm trước tháng 09/2021) (06-11-2023)

THÔNG BÁO CHẤN ĐỘNG: NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2023 (31-10-2023)

Xem thêm ...

Cng b? Danh sch sinh vin ?? ?i?u ki?n t?t nghi?p, ??t 2 thng 06 n?m 2024

Doanh nghiệp hợp tác

/html>