Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM         Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
          Khoa Kinh Tế                                           Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
         Số: 70/TB-KT

THÔNG BÁO
(V/v tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp các chuyên ngành
đào tạo Đại học, học kỳ 2 năm học 2023-2024

Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024;

Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến tất cả sinh viên của các chuyên ngành đào tạo Đại học hệ chính qui THỜI GIAN và ĐỊA ĐIỂM báo cáo Khóa luận tốt nghiệp như sau:

  1) Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh tổng hợp (CLC);

                Thời gian: từ 7:30' - 17:00, ngày 24-25/06/2024
                Địa điểm: Tiểu ban 1 phòng PV.231, 
                                Tiểu ban 3 phòng PV.129
                 
                               Tiểu ban 2: báo cáo lúc 7:30, ngày 25/06/2024, Phòng PV.121.

                Danh sách sinh viên báo cáo theo Tiểu ban đính kèm.

    2) Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh tổng hợp;
                               Quản trị Tài chính; Quản trị Kinh doanh thương mại.

    Thời gian: 7:30 - 17:00, Từ ngày 24 - 25/06/2024
    Địa điểm: Tiểu ban 1: phòng PV.119

    Danh sách sinh viên báo cáo theo Tiểu ban đính kèm.

             3) Chuyên ngành: Kế toán

              Thời gian: 7:30 - 17:00, ngày 27/06/2024
               Địa điểm:
Tiểu ban 1: phòng PV.227 (Phòng Bộ môn Kế toán - Tài chính)

    Danh sách sinh viên báo cáo theo Tiểu ban đính kèm.

 4) Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp, Kinh doanh Nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên và môi trường.

Thời gian: 7:30 - 17:00, ngày 27-28/06/2024
Địa điểm: Tiểu ban 1 phòng PV.121, Tiểu ban 2 phòng PV.231
                Tiểu ban 3 phòng PV.129, Tiểu ban 4 phòng PV.119

    Danh sách sinh viên báo cáo theo tiểu ban đính kèm.

 Trân trọng thông báo!

                                                                                       Tp HCM, Ngày 18 tháng 06 năm 2024

                                                                                                     Phó trưởng khoa                                                                                                                                                   TS. Đặng Lê Hoa

 

Số lần xem trang: 1581
Nhập ngày: 18-06-2024
Điều chỉnh lần cuối: 21-06-2024

Thông báo mới

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024) (10-06-2024)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2024 (22-05-2024)

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2024 (06-03-2024)

Công bố danh sách sinh viên đã được Trưởng/phó Bộ môn phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khoá luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2023-2024 (19-02-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (26-01-2024)

Thông báo (Về việc tổ chức Báo cáo Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (15-01-2024)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (27-12-2023)

Công bố Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên về việc xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12 năm 2023 (21-11-2023)

THÔNG BÁO (Về việc rà soát, xét điểm thay thế đối với các học phần thay thế đã có điểm trước tháng 09/2021) (06-11-2023)

Xem thêm ...

Thng bo (V? vi?c t? ch?c bo co Kha lu?n t?t nghi?p, h?c k? 2 n?m h?c 2023-2024)

Doanh nghiệp hợp tác

logolink

/html>