I.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1.     Mục tiêu đào tạo

-      Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân có kiến thức toàn diện về kinh tế học và những ứng dụng vào ngành nông lâm nghiệp; cũng như có các kiến thức về quản trị và kỹ thuật nông lâm nghiệp; và có khả năng thích nghi cao với điều kiện thực tế. Đào tạo người học phát triển và sử dụng có hiệu quả các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để làm việc, học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. Đồng thời, đào tạo người học có phẩm chất chính chịnh, đạo đức và  tính tự học nâng cao chuyên môn

-          Mục tiêu cụ thể: Chuyên ngành kinh tế nông nghiệp nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng như:

PO1: Ứng dụng tốt kiến thức từ các môn học cơ bản, cơ sở và chuyên ngành trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp.

PO2: Phát triển các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng phân tích, kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo để có thể áp dụng hệ thống kiến thức kinh tế - xã hội phục vụ cho công việc, nghiên cứu, và chuyển giao công nghệ.

PO3: Phát triển và sử dụng có hiệu quả các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để làm việc, học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp;

PO4: Có khả năng nắm bắt các nhu cầu xã hội, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, và khả năng học tập suốt đời.

1.2.       Chuẩn đầu ra (PLOs)

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, sinh viên đạt được

1.2.1.     KIẾN THỨC (KNOWLEDGE)

Kiến thức chung (General knowledge):

PLO1: Phân tích và đánh giá được hệ thống tri thức khoa học về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và pháp luật; ứng dụng được các tri thức khoa học trên vào thực tiễn đời sống;

Kiến thức nghề nghiệp (Professional knowledge):

PLO2: Phân tích các lý thuyết kinh tế trong giải quyết và tổ chức thực thi chính sách, quản lí dự án, xây dựng chiến lược phát triển ở các cấp quản lí hành chính, chuyên môn và các đơn vị sản xuất kinh doanh nông nghiệp.

PLO3: Phân tích các lý thuyết về quản trị để đánh giá và đề xuất các ứng dụng, chuyển giao các ứng dụng trong phát triển sản xuất kinh doanh nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với nhu cầu thị trường ở các cấp quản lí cũng như đơn vị, tổ chức kinh tế.

1.2.2.     VỀ KỸ NĂNG (SKILL):

Kỹ năng nghề nghiệp (Professional skills)

PLO4: Thu thập được thông tin, vận dụng công cụ và kiến thức toán, phần mềm chuyên ngành để khảo sát, phân tích, đánh giá các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp;

PLO5: Có khả năng độc lập tư duy để phân tích và dự báo các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với giải quyết công việc; và các vấn đề về chính sách và giải pháp trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và nông thôn;

PLO6: Vận dụng các lý thuyết về quản trị để xây dựng chiến lược và kế hoạch, tổ chức, quản lí trong các lĩnh vực về kinh tế nông nghiệp;

Kỹ năng chung (Generic skills)

PLO7: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả;

PLO8: Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và viết báo cáo;

PLO9: Sử dụng tiếng Anh và tin học trong công việc, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

1.2.3.     PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC  (ATTITUDES)

PLO10: Tôn trọng pháp luật, có lối sống tích cực và tinh thần hướng về cộng đồng;

PLO11: Có trách nhiệm và tinh thần kỷ luật cao;

PLO12: Có khả năng học tập và nâng cao trình độ suốt đời.

1.3.       Sự tương quan nhất quán giữa mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra (CĐR)

Bảng 1. Phân loại chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp.

 

POs

PLOs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

3

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

5

PLO 01, 02,....,PLOs: CĐR cấp CTĐT

POs: Mục tiêu cụ thể của CTĐT.

Ghi chú:

1: Kiến thức chung (General knowledges)

2: Kiến thức nghề nghiệp (Professional knowledges)

3: Kỹ năng chung (General skills)

4: Kỹ năng nghề nghiệp (Professional skills)

5: Ý thức (Awareness)

6: Hành vi (Attitudes) 

Khung chương trình đào tạo: Kinh tế nông nghiệp

Tóm tắt nội dung đào tạo

Số lần xem trang: :12146
Nhập ngày: 01-10-2019
Điều chỉnh lần cuối: 07-12-2019

Chuyên ngành ĐT / Đại học / Kinh tế nông nghiệp

/html>