I.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1.     Mục tiêu đào tạo

-   Mục tiêu chung:

Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn về kế toán, kiểm toán và tài chính sâu rộng kết hợp kỹ năng nghề nghiệp và xã hội sắc bén, có thái độ cầu tiến, tinh thần học tập suốt đời nhằm đáp ứng yêu cầu công việc một cách hiệu quả.

-    Mục tiêu cụ thể:

PO1: Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức tốt và kiến thức chuyên môn sâu rộng đáp ứng yêu cầu của xã hội.

PO2: Đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp và xã hội vững vàng, sắc bén đáp ứng yêu cầu công việc một cách hiệu quả.

PO3: Đào tạo nguồn nhân lực có thái độ cầu tiến, tinh thần học tập suốt đời, có tư tưởng và lập trường chính trị vững vàng.

 1.2.    Chuẩn đầu ra (PLOs)

Ngoài các yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành và đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, người học sau khi tốt nghiệp trình độ giáo dục đại học phải đạt được các yêu cầu năng lực tối thiểu sau đây:

1.2.1.     KIẾN THỨC (KNOWLEDGE)

Kiến thức chung (General knowledge):

PLO1: Nắm vững kiến thức về chủ trương, đường lối và pháp luật của Nhà nước để vận dụng và xử lý các tình huống trong hoạt động kinh tế và xã hội.

Kiến thức nghề nghiệp (Professional knowledge):

PLO2: Vận dụng các kiến thức chuyên môn và bổ trợ về kế toán tài chính vào việc vận hành bộ máy kế toán, giải quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến công việc kế toán và tư vấn tài chính.

PLO3: Có kiến thức tổng quát về kế toán tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

1.2.2. VỀ KỸ NĂNG (SKILL):

Kỹ năng nghề nghiệp (Professional skills)

PLO4: Có khả năng lập luận, tư duy theo hệ thống, giải quyết các vấn đề, khám phá và nghiên cứu kiến thức trong lĩnh vực kế toán.

PLO5: Có kỹ năng chuyên môn thành thạo nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành kế toán tài chính, cụ thể như: lập chứng từ, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, phân tích tài chính… phục vụ cho công tác kế toán tài chính tại đơn vị.

Kỹ năng chung (Generic skills)

PLO6: Có khả năng sử dụng tốt ngoại ngữ, ứng dụng tin học nhằm hỗ trợ tốt nhất cho vị trí công việc đảm nhận trong môi trường hội nhập.

PLO7: Có kỹ năng làm việc nhóm và những kỹ năng mềm khác để áp dụng vào hoạt đông giao tiếp, trao đổi, giải quyết vấn đề.

1.2.3. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC  (ATTITUDES)

PLO8: Có phẩm chất đạo đức cá nhân: tự tin, can đảm, trung thành, công nhận thành quả của người khác, tư tưởng ham học hỏi, sáng tạo và học tập suốt đời.

PLO9: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Trung thực, trách nhiệm, đáng tin cậy, thái độ tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

PLO10: Có phẩm chất đạo đức xã hội: Có lòng nhân ái, biết trân trọng các giá trị đạo đức của dân tộc, có chuẩn mực đạo đức trong các quan hệ xã hội, biết phê phán những hành vi gian lận.

 

1.3. Sự tương quan nhất quán giữa mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra (CĐR)

Bảng 1. Phân loại chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Kế toán.                              

POs

PLOs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

 

1

 

 

 

 

 

3

3

2

 

4

5

5

5

2

2

 

 

 

3

 

 

 

2

 

6

6

3

 

 

4

1

 

1

 

 

 

 

 

3

3

 PLO 01, 02,....,PLOs: CĐR cấp CTĐT

POs: Mục tiêu cụ thể của CTĐT.

Ghi chú:

1: Kiến thức chung (General knowledges)

2: Kiến thức nghề nghiệp (Professional knowledges)

3: Kỹ năng chung (General skills)

4: Kỹ năng nghề nghiệp (Professional skills)

5: Ý thức (Awareness)

              6: Hành vi (Attitudes)

Khung chương trình đào tạo: Chuyên ngành Kế toán

Số lần xem trang: :12222
Nhập ngày: 02-10-2019
Điều chỉnh lần cuối: 20-07-2020

Chuyên ngành ĐT / Đại học / Kế toán

/html>