Thầy Thái Anh Hòa là giảng viên - cựu sinh viên có thâm niên công tác dài nhất tại Khoa Kinh tế. Sau khi tốt nghiệp năm 1980 (Khóa 1) cho đến khi về hưu năm 2016, thầy đã cống hiến hết “tuổi nghề” cho sự nghiệp trồng người. Trong quá trình công tác, thầy là cánh chim đầu đàn đối với ngành Kinh tế Nông nghiệp, giữ chức vụ Trưởng  bộ môn Kinh  tế Nông nghiệp trên 20 năm. Ngoài ra, thầy giữ chức vụ Phó trưởng khoa, phụ trách công tác quản lý khoa trong nghiệm kỳ 1998-2002.

 

Số lần xem trang: :12052
Nhập ngày: 20-10-2019
Điều chỉnh lần cuối: 04-12-2019

Thầy Trần Hữu Khối (19-10-2019)

Thầy Trương Hoài Châu (20-10-2019)

Thầy Nguyễn Anh Ngọc (20-10-2019)

Thầy Phạm Thanh Bình (20-10-2019)

Cô Phan Thị Giác Tâm (20-10-2019)

Thầy Nguyễn Văn Ngãi (20-10-2019)

Cô Nguyễn Thị Bích Phương (20-10-2019)

Doanh nghiệp hợp tác

/html>