I. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo sinh viên có trình độ kiến thức và hiểu biết về các lãnh vực sau:

·         Các nguyên lý cơ bản của kinh doanh;
·         Môi trường kinh doanh và đặc thù của kinh doanh nông nghiệp;
·         Mối liên hệ giữa các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp;
·         Ứng dụng các nguyên lý kinh doanh vào các hoạt động thực tiễn trong kinh doanh nông nghiệp;
·         Phát hiện vấn đề, phân tích và đề ra quyết định đối với các vấn đề phát sinh;
·         Giao tiếp có hiệu quả với cá nhân/nhóm công tác;
·         Dự báo;
·         Xây dựng chiến lược kinh doanh, xây dựng/thẩm định dự án đầu tư kinh doanh;
·         Quản lý điều hành công ty kinh doanh nông lâm thủy sản.
II. Nội dung chương trình đào tạo:
II.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 127 tín chỉ, trong đó:
A. Khối kiến thức giáo dục đại cương (36 tín chỉ)
A.1. Khối kiến thức giáo dục chung (Lý luận chính trị, Ngoại ngữ, Giáo dục Thể chất,
      Giáo dục Quốc phòng, v.v . ): 22 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 17%
A.2. Khối kiến thức Toán, KHTN: 12 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 9,5%
A.3. Khối kiến thức KHXH-NV: 2 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 1,5%
B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  (79 tín chỉ)
B.1. Khối kiến thức cơ sở của khối ngành, nhóm ngành: 23 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 18%
B.2. Khối kiến thức ngành, chuyên ngành: 40 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 31,5%
B.3. Khối kiến thức bổ trợ, thực tập nghề nghiệp: 6 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 5%
B.4. Khóa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 8%.
C. Khối kiến thức tự chọn (12 tín chỉ)
C.1. Khối kiến thức đại cương tự chọn: 2 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 1,5%
C.1. Khối kiến thức chuyên nghiệp tự chọn: 10 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 8%
Sinh viên được lựa chọn chương trình đào tạo riêng cho mình dưới sự tư vấn, đề xuất của cố vấn học tập theo chương trình chung được trình bày ở trên.

Số lần xem trang: :12150
Nhập ngày: 29-02-2008
Điều chỉnh lần cuối: 29-02-2008

NGÀNH: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (29-02-2008)

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI (29-02-2008)

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH (29-02-2008)

NGÀNH: KINH TẾ NÔNG LÂM (29-02-2008)

NGÀNH : KẾ TOÁN (29-02-2008)

NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (25-01-2008)

Doanh nghiệp hợp tác

/html>