CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

 

Chuyên ngành: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
MÃ SỐ: 62.62.01.15

1. Mục tiêu đào tạo

a. Mục tiêu chung

      Đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, thực tiễn và hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

b. Mục tiêu cụ thể

      - Đào tạo những nhà khoa học có phương pháp luận và khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo. Có khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới về kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn cả về mặt lí luận và thực tiễn.

      - Đào tạo những nhà khoa học có khả năng vận dụng kiến thức và phương pháp nghiên cứu khoa học áp dụng vào thực tiễn của các đơn vị quản lý, điều hành,  sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp, nông thôn; Tham gia vào công tác giảng dạy, đào tạo, tư vấn chuyên ngành kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn.

      - Đào tạo những nhà khoa học có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và thực tiễn.

 

2. Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục ; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học nhưng chưa có bằng thạc sĩ chuyên nghành phù hợp là 4 năm tập trung liên tục.

Trường hợp NCS không theo học tập trung liên tục được và được Trường ĐHNL chấp nhận thì chương trình đào tạo về nghiên cứu của NCS phải có tổng thời gian học và nghiên cứu như quy định trên, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo để tực hiện đề tài nghiên cứu. Trong trường hợp này thời gian đào tạo được cộng thêm 1 năm tương ứng với từng đối tượng.

3. Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh ở trình độ tiến sĩ:

Có bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kinh Tế Nông Nghiệp (MS: 60.62.01.15) hoặc các chuyên ngành kinh tế khác (Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường; Kinh tế công; Kinh Tế Học; Kinh Tế Chính Trị; Kinh Tế Đầu Tư; Kinh Tế Phát Triển; Kinh Tế Quốc Tế;…).

  Hoặc có bằng Cử nhân hệ chính quy loại loại khá trở lên và có ngành phù hợp với chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp (theo thông tư số 10/2009/TT – BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ Giáo Dục Đào Tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ Tiến Sĩ)

 

4. Điều kiện dự tuyển và trúng tuyển

-       Học viên thuộc đối tượng tuyển sinh như đã nêu trên.

-       Học viên có 1-2 công trình nghiên cứu chuyên ngành đã công bố trong nước và nước ngoài, hoặc có thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư hay phó giáo sư hay có học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành đào tạo.Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể: a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp; b) Năng lực hoạt động chuyên môn; c) Phương pháp làm việc; d) Khả năng nghiên cứu; đ) Khả năng làm việc theo nhóm; e) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển; g) Triển vọng phát triển về chuyên môn; h) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm NCS.

-       Học viên có 1 thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

-       Học viên có bài luận về dự định nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

-       Đáp ứng trình độ ngoại ngữ theoquy định của Bộ GD và ĐT. Học viên có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:a) Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ (xem Phụ lục III kèm theo Thông tư số 05/2012/TT- BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 quy định tại Phụ lục IIIa, với dạng thức và yêu cầu đề kiểm tra ngoại ngữ quy định tại Phụ lục IIIb; b) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong và ngoài nước mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh không qua phiên dịch; c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh; d) Hoàn thành học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo thạc sĩ (với người có bằng thạc sĩ); e) Trong trường hợp chưa đạt một trong các điều kiện trên, thí sinh phải tham dự kỳ thi đánh giá đầu vào môn ngoại ngữ bậc thạc sĩ và có kết quả đạt yêu cầu.

 Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính (đóng học phí, hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

 

  5. Yêu cầu đối với người tốt nghiệp

 

-       Phải thỏa mãn được các mục tiêu đào tạo trình độ Tiến sĩ  Kinh Tế Nông Nghiệp

-       Hoàn thành chương trình đào tạo

-       Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận án

Trước khi bảo vệ luận án, nghiên cứu sinh phải có một trong các chứng chỉ, văn bằng sau đây:

+    Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung v ngoại ngữ (xem Phụ lục III kèm theo Thông tư số 05/2012/TT- BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), trong thời hạn 1 năm tính đến ngày trình hồ sơ bảo vệ luận án cấp cơ sở, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyn hoặc một trường đại học trong nước được đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B2 quy định tại Phụ lục IIIa, với dạng thức và yêu cầu đề kiểm tra ngoại ngữ quy định tại Phụ lục IIIb.

+  Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong hoặc ngoài nước mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh không qua phiên dịch

+        Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh.

6. Chương trình đào tạo

Căn cứ vào quy chế đào tạo, NCS phải thực hiện đầy đủ 3 phần nội dung của chương trình đào tạo sau đây
6.1. Các học phần bổ sung

 Các học phần bổ sung là các học phần giúp NCS có đủ kiến thức và trình độ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ của NCS. NCS chưa có bằng Thạc sĩ hoặc có bằng Thạc sĩ chuyên ngành gần hoặc có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành nhưng tốt nghiệp đã nhiều năm hoặc do cơ sở đào tạo khác cấp phải học bổ sung theo quy định sau:

a.    Đối với NCS chưa có bằng Thạc sĩ 

Đối tượng này phải học bổ sung  37 TC bao gồm   25 TC bắt buộc  và 12 TC tự chọn (Bảng 9) để lấy chứng chỉ hoàn thành các học phần trình độ Thạc sĩ  KTNNcủa Trường ĐHNL. Trong đó, 25 TC bắt buộc chính là các học phần bắt buộc của chương trình đào tạo Thạc sĩ KTNN tại Trường ĐHNL. Đối với  12 TC tự chọn, dựa trên vốn kiến thức (chương trình đào tạo) của NCS đã học ở cấp Đại học, hướng nghiên cứu của luận án và đề xuất của cán bộ hướng dẫn, NCS sẽ tự chọn trong danh sách các môn tự chọn của chương trình cao học KTNN của trường ĐHNL. NCS phải hoàn thành các học phần bổ sung trong 2 năm đầu của chương trình đào tạo.

Bảng1. Các học phần bổ sung dành cho NCS chưa có bằng Thạc sĩ

STT

MÔN HỌC

Tín chỉ (TC)

Mã số

HK

Tổng

LT

TH

 

 

I

HỌC PHẦN BẮT BUỘC

25

 

 

 

 

1

Triết học  

3

3

0

PHIL 6000

HKI

(Philosophy)

2

Phương pháp luận NCKH

2

2

0

AECO 6001

HKI

(Research Methodology)

3

Cơ sở toán trong kinh tế (Fundamental Methods of Mathematical Economics

2

2

0

AECO 6010

HKI

4

Kinh tế vĩ mô nâng cao

3

3

0

AECO 6011

HKI

(Advanced Macroeconomics)

5

Kinh tế vi mô nâng cao

3

3

0

AECO 6012

HKI

(Advanced Microeconomics)

6

Kinh tế lượng nâng cao

3

3

0

AECO 6014

HKI

(Econometrics)

7

Kinh tế sản xuất nông nghiệp

3

3

0

AECO 6034

HKII

(Production Economics)

8

Kinh tế học Tiếp thị nông nghiệp

3

3

0

AECO 6040

HKII

(Economics of Agricultural  Marketing)

9

Chính sách nông nghiệp

3

3

0

AECO 6042

HKII

(Agricultural Policy)

II

HỌC PHẦN TỰ CHỌN  (*)

12

 

 

 

 

12

Quản trị trang trại

3

3

0

AECO 6020

HKII

(Farm Management)

13

Kinh tế tài nguyên môi trường (Enviroment and Natural Resource Economics)

3

3

0

AECO 6036

HKII

14

Phân tích dự án nông nghiệp

3

3

0

AECO 6049

HKII

(Agricultural Project Analysis)

15

Phương pháp định lượng trong quản lý

3

3

0

AECO 6030

HKII

(Quantitative Approaches to Management)

16

Xã hội học nông thôn

3

2

1

AECO 6025

HKII

(Rural Sociology)

17

Phát triển nông thôn

3

2

1

AECO 6026

HKII

(Rural Development)

18

Kinh tế quốc tế

3

2

1

AECO 6048

HKII

(International Economics)

 b. Đối với NCS đã có bằng Thạc sĩ các ngành gần hoặc có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành nhưng tốt nghiệp đã nhiều năm hoặc do cơ sở đào tạo khác cấp

Đối với nghiên cứu sinh thuộc ngành gần

Đối với NCS đã có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành gần với chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, hoặc có bằng thạc sĩ đúng chuyên nhành nhưng tốt nghiệp đã nhiều năm (05 năm) hoặc do Trường khác cấp thì Hội đồng Khoa học đào tạo Khoa đối chiếu với chương trình đào tạo xác định các học phần nghiên cứu sinh cần phải học bổ sung để đạt yêu cầu của chuyên ngành đào tạo và lĩnh vực nghiên cứu.

Trường hợp cần thiết, nếu chương trình đào tạo trình độ đại học của nghiên cứu sinh còn thiếu những học phần có vai trò quan trọng cho việc đào tạo trình độ tiến sĩ, Khoa có thể yêu cầu nghiên cứu sinh học bổ sung một số học phần ở trình độ đại học.

6.2. Các học phần ở trình độ tiến sĩ và các chuyên đề cấp tiến sĩ

a. Các học phần trình độ tiến sĩ (12 tín chỉ theo hướng nghiên cứu)

Các học phần ở trình độ tiến sĩ giúp nghiên cứu sinh cập nhật các kiến thức mới trong lĩnh vực chuyên môn; nâng cao trình độ lý thuyết, phương pháp luận nghiên cứu và khả năng ứng dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học quan trọng, thiết yếu của lĩnh vực nghiên cứu.

Chương trình được phân ra làm 04 nhóm kiến thức, mỗi nhóm kiến thức gồm 12 TC:

Bảng 2: Các học phần nghiên cứu sinh học nâng cao theo hướng nghiên cứu

TT

Học phần

Tín chỉ

I

Thị trường nông sản

 

 

 

 

 

 

1

Kinh tế lượng ứng dụng

3

2

Lý thuyết trong Kinh tế vi mô

3

3

Ngành hàng nông nghiệp

3

4

Lý thuyết giá trong thị trường nông nghiệp

3

II

Kinh tế tài nguyên và  Môi trường

 

 

 

 

 

 

1

Kinh tế lượng ứng dụng

3

2

Lý thuyết trong Kinh tế vi mô

3

3

Định giá tài nguyên môi trường

3

4

Chính sách quản lý tài nguyên và môi trường

3

III

Chính sách và phát triển nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

1

Kinh tế lượng ứng dụng

3

2

Chính sách kinh tế vĩ mô

3

3

Kinh tế phát triển

3

4

Chính sách phát triển  nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

IV

Kinh tế sản xuất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

1

Kinh tế lượng ứng dụng

3

2

Lý thuyết trong Kinh tế vi mô

3

3

Kinh tế sản xuất nông nghiệp nâng cao

3

4

Rủi ro trong nông nghiệp

3

 b. Chuyên đề cấp tiến sĩ (4 TC)

NCS sẽ chọn 2 chuyên đề và  hội đồng đào tạo NCS sẽ quyết định để viết báo cáo và trình bày trước hội đồng khoa học chuyên ngành do trường ĐHNL thành lập. Mỗi chuyên đề có thời lượng 2 tín chỉ.

6.3  Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ

NCS sẽ bảo vệ đề cương nghiên cứu và được hội đồng khoa học (3-5 thành viên) do trường ĐHNL thành lập thông qua. Sau khi đã bảo vệ đề cương nghiên cứu, NCS tổ chức thực hiện đề tài và báo cáo seminar kết quả nghiên cứu định kỳ 6 tháng tại bộ môn và cán bộ hướng dẫn.

Luận án tiến sĩ phải là một công trình nghiên cứu khoa học do NCS thực hiện mang tính sáng tạo,có đóng góp về mặt lý luận, thể hiện một đóng góp mới vào tri thức cho chuyên ngành hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải quyết sáng tạo các vấn đề đang đặt ra với ngành. Luận án tiến sĩ phải đảm bảo tuân trthủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ.

Nội dung chủ yếu và các kết quả nghiên cứu của luận án phải được báo cáo tạicác hội nghị khoa học chuyên ngành; được công bố ít nhất trong hai bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành có phản biện độc lập, được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm, có trong danh mục các tạp chí khoa học mà cơ sở đào tạo quy định cho mỗi chuyên ngành đào tạo. Khuyến khích NCS đăng bài trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín như tạp chí Khoa học nông lâm nghiệp – Đại học Nông Lâm Tp. HCM, tạp chí Khoa học – Đại học Mở Tp. HCM, tạp chí Phát triển kinh tế - học Kinh tế Tp. HCM, tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc  kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế do một nhà xuất bản quốc tế có uy tín ấn hành.

NCS phải bảo vệ luận án theo quy định và được thông qua tại hội đồng cơ sở và hội đồng cấp trường.           

 

Đào tạo / Sau Đại học / Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp

/html>