Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          KHOA KINH TẾ                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Số:34/TB-KT

THÔNG BÁO
(V/v công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tót nghiệp Đợt 3 tháng 09 năm 2023)

Căn cứ danh sách xét tốt nghiệp của phòng Đào tạo, Đợt 3 tháng 09/2023,

Giáo vụ Khoa Kinh tế công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3 tháng 09/2023 (Sinh viên xem danh sách bằng cách bấm vào link sau)

Danh sách Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. (Cập nhật đến 15h; ngày 20/09/2023)

Trân trọng thông báo.!

Tp HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2022
              TL. Trưởng khoa
               Giáo vụ Khoa
             Đoàn Văn Vương

Số lần xem trang: 222
Nhập ngày: 18-09-2023
Điều chỉnh lần cuối: 20-09-2023

Thông báo mới

Công bố danh sách sinh viên nhập học năm 2023 theo chuyên ngành đào tạo (Theo lớp) (20-09-2023)

Thông báo (Vv công bố danh sách sinh viên đã được khoa phê duyệt phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Tiểu luận/Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (14-09-2023)

Thông báo (Về việc đăng ký chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên trúng tuyển năm 2023 hai ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh) (12-09-2023)

Thông báo (V/v công bố Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2023-2024) (24-08-2023)

Thông báo (Về việc nộp FILE Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo đề nghị của Tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2022-2023) (23-06-2023)

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kì 2 năm học 2022-2023) (23-05-2023)

Thông báo (V/v nộp Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2022-2023) (08-05-2023)

Thông tin (Về việc xét tốt nghiệp, Đợt 1 tháng 03/2023) (06-03-2023)

Thông báo (Về việc tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kì 1 năm học 2022-2023) (03-02-2023)

Thông báo (Vv công bố Kế hoạch và Danh sách sinh viên đã được phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2022-2023) (09-01-2023)

Xem thêm ...

Cng b? danh sch sinh vin ?? ?i?u ki?n t?t nghi?p ??t 3 thng 09, (c?p nh?t ??n 15h, ngy 20-09-2023)

Doanh nghiệp hợp tác

/html>